Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Contactgegevens.

House of HR NV
Beversesteenweg 576
8800 Roeselare
BTW BE0643.887.978
E-mail: mobile.support@houseofhr.com
Tel. 051 46 05 00

 

Artikel 2 – Definities. 

De begrippen, hierna aangeduid met een hoofdletter, hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

  • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden artikelen 1 tot en met 9 die betrekking hebben op de SWOP applicatie;
  • App: de SWOP applicatie;
  • HOHR: House of HR NV;
  • Accent: Accent Jobs For People NV, dochteronderneming van HOHR;
  • Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die zich inschrijft op de App, op zoek is naar een job EN die hiertoe de correcte leeftijd heeft bereikt, zijnde minimum 13 jaar;
  • Vacature: Dit kan zowel een vacature aangeboden via Accent Jobs for People NV als een vacature aangeboden via een derde werkgever betreffen;
  • Rechts/Links swoppen: Een vacature naar ‘rechts’ swoppen/bewegen, betekent dat de Gebruiker solliciteert voor de aangeboden vacature. Een vacature naar ‘links’ swoppen/bewegen, betekent dat de Gebruiker niet geïnteresseerd is in de vacature en deze wenst over te slaan;
  • Privacy Policy: Privacy & Cookie Policy van HOHR;

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid.

Het vinden van een job wordt via deze App kinderspel. Aan de hand van de gegevens en voorkeuren die de Gebruiker zelf doorgeeft, worden hem passende vacatures aangeboden. 

Alle vacatures die worden aangeboden door Accent worden tevens aangeboden in de App. Daarnaast voorziet de App vacatures die worden aangeboden via een derde werkgever. Door te swoppen naar rechts kan Gebruiker solliciteren voor de betreffende vacature, door te swoppen naar links kan hij de vacature overslaan en wordt de volgende passende vacature aangeboden.

Indien Gebruiker naar rechts swopt en solliciteert voor een bepaalde vacature die via Accent wordt aangeboden, zal hij binnen de 48u worden gecontacteerd voor een gesprek door een medewerker van Accent.

Indien Gebruiker naar rechts swopt en solliciteert voor een bepaalde vacature die via een derde werkgever wordt aangeboden, zal Gebruiker:

  • ofwel binnen de 48u rechtstreeks worden gecontacteerd door de derde werkgever die de geswopte vacature aanbiedt (Accent brengt de derde werkgever onmiddellijk na de swop op de hoogte van Gebruiker z’n sollicitatie);
  • ofwel in het geval de derde werkgever niet reageert binnen de 48u, door Accent worden gecontacteerd voor een eventuele job die in lijn ligt met de geswopte vacature.

Door zich als Gebruiker in te schrijven en/of gebruik te maken van de App erkent Gebruiker expliciet deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard.

Deze Algemene Voorwaarden mogen geen doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Ze zijn steeds raadpleegbaar op de App. Elke afwijking op de Algemene Voorwaarden dient schriftelijk overeen gekomen te worden.

 

Artikel 4 – Voorwerp.

De door HOHR ontwikkelde App maakt de zoektocht naar de geschikte job eenvoudiger.

Iedere Gebruiker die wenst gebruik te maken van de App zal bij inschrijving/ingebruikname van de App bepaalde persoonsgegevens moeten overmaken, opdat de App zijn doelstelling kan nastreven en dit omwille van het legitiem belang dat HOHR hierbij heeft in het kader van het uitvoeren van zijn activiteiten.

 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten – Gebruiksrecht.

Alle intellectuele eigendomsrechten die behoren tot de App (alsook eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen) berusten bij en blijven berusten bij HOHR. De App is eigendom van HOHR.

Handelmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s en tekst op de App zijn het intellectueel eigendom van HOHR en kunnen niet gereproduceerd, gebruikt, gepubliceerd, verdeeld, verkocht of getoond worden zonder de expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van HOHR.

Gebruiker erkent dit gegeven.

HOHR verleent een niet-exclusief recht aan Gebruiker om de App te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Voor Gebruiker vangt dit gebruiksrecht aan op het ogenblik dat Gebruiker zich inschrijft en/of de App in gebruik neemt.

Indien Gebruiker deze Algemene Voorwaarden schendt en/of de App foutief gebruikt en/of misbruikt, houdt HOHR zich het recht voor om Gebruiker de toegang en het gebruik van de App onmiddellijk te ontzeggen en/of hem te blokkeren en/of hem te verwijderen, zonder dat een voorafgaande verwittiging noodzakelijk is.

HOHR mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de App. HOHR zal Gebruiker tijdig op de hoogte brengen van de verwerking van de updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de App. Dit is steeds naar oordeel van HOHR.

 

Artikel 6 – Beschikbaarheid App.

HOHR mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de App buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen aan de App of voor enigerlei andere reden, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding van Gebruiker ten aanzien van HOHR met zich meebrengt.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid.

HOHR verbindt zich slechts tot een middelenverbintenis en garandeert geen enkel resultaat met betrekking tot het effectief vinden van een job. 

De informatie op de App is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan Gebruiker worden beschouwd.

HOHR levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. HOHR doet het nodige om de gegevens van Gebruiker, die zij in de App hebben ingevoerd, zo goed als redelijkerwijs mogelijk te beveiligen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de App onbeschikbaar zou zijn, zal HOHR de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

HOHR kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de App of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien u onjuistheden en/of onrechtmatig gebruik zou vaststellen in de informatie die via de App ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de App contacteren. Dit kan via de contactinformatie vermeld in artikel 1.

De inhoud van de App (eventuele links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HOHR geeft geen garanties voor de goede werking van de App en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de App of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de App.

HOHR kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze App of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van Gebruiker.

De App kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. HOHR verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze links/websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Gebruiker erkent en aanvaardt dat de App nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld, hoewel HOHR hier alles toe in het werk zal stellen.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.

 

Artikel 9 –  Privacy Policy.

De Privacy Policy van HOHR maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Door gebruik te maken van de App en/of persoonsgegevens aan HOHR te verstrekken, gaat Gebruiker onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacy Policy. Deze zijn raadpleegbaar op de App. Lees deze Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten als Gebruiker ten aanzien van HOHR bevat.